ك

"ال

لا ۱

شماره ۳۰ - آذر ۱۳۵4

شمارءٌ مخصوص - کاتا لو گ چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران

زیر نظر : بهرام ری‌پور دیپر شورای نویسندگان : جمال امید ۱ مدبیر امورفنی ۰ در حشنده زعیمی متون انگلیسی 1 ناهید بیات طراحی‌صفحات زیرنظر : مرنضی ممیز

آزلوین : خیابان تخت‌جمشید - ساختمان شماره ۳ - وزارت فرهنگ‌وهنر - تلفن ۱۸۸۵۸ - چاپخانه وزارت‌فرهنگ‌وهنر- تلفن ۳۰۳۵۸۱

دراین شماره :

7] اسامی هیئت ب رگزاری چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران [] مقررات جشنواره 7] هیثت داوران بین‌المللی جشنواره

۱ [] فیلم‌های بخش «سابقه» 0 1 ۳1 1

فیلم‌های بخش «جشنو اره جشنو اره‌ها» ۱ فیلم‌های بخش «فیلمسازی درامریبکای لاتین» فیلم‌های بخش «نمایشهای ویژه» فیلم‌های بخش «چشم‌انداز بین‌المللی سینمای هنر و تجر به»

[] فیلم‌های بخش «سرچارلز چاپلین : سینمای انساندوست»

7] فیلم‌های بخش «سینمای میک لآنجلو آنتونیونی»

7] فیلم‌های بخش «بز رگداشت فر انسوا تروفو»

[۲7] فیلم‌های بخش «جنگ فیلم‌ها یکو تاه ابر انی»

7] فیلم‌های بخش «فیلمسازان آینده ایران»

لآ اس سس هط ۴۳

بها : 1686 ریال

شورای انتخاب فیلم

زاون ها کوپیان (رئیس)

منوچهر انور

هوشنگ بهار لو به رام ری‌پور

کامران شیردل هوشنگ شفتی

ناهید مهر اد

مر نضی ممیز

نمایندگان جهانی حشنو ازه

پیتر کاوی

مار گارت گاردثر ماریو لونگاردی راجرز وکوان پیرهانری دو لو

هزیر داربوش هو شتکت شفتی فر انسواز بادماگربان

اسکاندپناوی ات‌کلستان

ایتا لیا

ایالات متحده امریکا

فراسه

دبیر کل معاون دییر کل

معاون دبی رکل

رئیس شورای بر گراری

هاشم خردمند

شورای بر گزاری

جمال امید منوچهر آلور

فر انسو از بادما گربان اهید ببات همایون پورمند پروین حاثری‌زاده شهر بانو جباری شمس‌آلدین دستغیب بهر ام ری‌پور درخشنده زعیمی عابدین زنکنه مهدی زواره‌ای

ابر اهیم صالح

نصر ت‌الله عابلی حسن قربانی

مر ضی ممیز عباس هنرور

حسین وذری‌فرد

بازار فیلم نورالدین آشتیانی رحیم حسامیان

جمشید شیبانی

۳۳ وه ] ما

نشرپات جشنواره

کر شمه و شاظ معا دعوت‌ها واقامت

متون انگلیسی

کمیته فیلمبرداران وعکامها مسئّول هینّت داوران امورفنی . ,

تشربفات ومراسم مطوعات وانتشارات

آمور چاپی

تالار رودکی

هماهنگی وبلیطهای نمایشات فیلم امور سینماها

روابط عمومی

امور میهمانان خارجی امورهنری وتزئینات برنامه‌های ایرانی

امور مالی

رئیس دییر خانه

۲1

مسئّول بازار فیلم اپران

سس

٩ ماده‎

چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران » که توسط فدراسیون بین‌المللی مجامع تهیه کنند گان فیلم بعنوان يك رویداد مسابقه‌ثی برای فیلمهای‌بلندو کوتاه برسمیت شناخته‌شده‌است» بابتکاروزارت‌فرهنگ‌وهنشر از ه تا ۱۷ آذرماه ۱۳۵۶ بر گزار خواهد شد.

ماده ۲

هدف جشنواره عرشه کردن و شناساندن فیلمهای با ارزش از شرق وغرب» ترغیب انساندوستی در هنر سینماء کمك به‌تفاهم بهتر بین ملتها » فراهم آوردن زمینه‌گی برای تبادل عقاید وآراء سازنده درباره جنبه‌ها ومسائل مختاف فیلسازی معاصر» وتسهیل مبادله فیلم در يكث سطح بینا لمللی است.

ماده ۷ برنامه رسمی جشنو اره شامل و شسمتهای زیر خواهد نود : الف : مسابقه

حدا کثر بیست فیلم بلند وییست فیلم کوتاه برای مسابقه پذ‌برفته خواهد شد. فیلمهای داخل مسابقه نباید قبل از مهرماه ۱۳۵۳ تکمیل شده باشد. این فیلمها نباید درقسمت مسابقه سایر جشنواره‌های پین‌المللی دپگر که مورد تأآیید «فیاپ» است شرکت کرده ونیز نباید قبلازجشنواره درایران بنمایش دز ] مرزیز باشد. ب : چشنو اره چشنو اره‌ها

فیلمهای این‌قسمت توسط جشنواره‌تهران ازمیان آثار با ارزشی که در سایر جشنواره‌های بین‌المللی نمایش داده شده‌اند » انتخاب

خو اهد شد. پ : ماش خارج از مسابقه

جشنواره ممکن است به نمایش فیلمهای خارج از سابقه ‏ با این‌نظر که به‌ارزشهای اطلاعاتی با استنادی آنها توجه دهد و پاحضور سازند گان یا هثررمندان انها را محترم دارد ب میادرت کند. ث : بازار فیلم

این برنامه‌ها بمنظور پستایش از کوششهای يكك هنرمند» يك گروه

پا پك سازمان برای توسعه امکانات زبان‌فيلم یا تاً کید براهمیت یکدوره « مکتب » سبكث و یا يكث شپوه خاص فیلم‌سازی در تاریخ سینما ترتیب

می‌پابد. برنامه‌های چشم‌انداز ممکن است. بمنظور توجه دادن به صنعت| ر سینمای يك کشور يا يك منطقه نیز بر گزار گردد . ۱

ت : مرورها وچشم‌اندازها

این قسمت بمنظور تسهیل مبادله وتوزیع فیلم درمناطق مختلف جهان سازمان یافته‌است. بازار فیلم که دارای مقررات جدا گانه‌ای است | میتو اند مورد استفاده کلیه یه کنفت. کارنة ساضر کت کار ووارهکنندگان فیلم قرار گیرد. 1

ماده ۶

پك شورای انتخاب» که اعضایش را جشنواره انتخاب خراب کرد» فهرست فیلمهای قسمت مسابقه را تنظیم خواهد کرد.

شورای انتخاب از ه رکشور میتواند حدا کثر سه‌فیلم بلند و سه فیلم کوتاه ب رگ بند. ۱

درصورتیکه فیلمهای پیشنهادی کشوری که دارای تولید سینمائی در طی مهلت مقرره ازطرف جشنواره ]تا رجدیدی پيشنهاد کند.

شورای انتخاب به فیلمهائی‌که عرضه آنها احتمالا احساسات! ملی کشور شر کت.کننده دیگری را جریحه‌دار خواهد‌کرد اجازه نمایش . نخو اهد داد.

۱

أُ ماده ۵ ۱ اتخاذ تصمیم درمورد ترتیب نماپش‌فیلمها در برنامه‌های مختلف جشنواره وهمچنین درمورد ساعات نمایش با دییر کل جشنوازه است.

بعد از تنظیم برنامه جشنواره هیچ فیلمی را نمیتوان از برتا. | خارج کرد. ۱

ماذه *

همه فیلمها بزبان اصلی نمایش‌داده خواهد شد. نسخ فیلمها باپد دارای زیرنویس به‌انگلیسی پا به‌فارسی باشد. ۱

جشنواره ممکن است خلاصه داستان فیلمها را بزبان فارسی تهیه و توزیع کند.

ماذه ۷

9 فیلمهای بلند و کوتاه داخل مسابقه توسط يكث هیئّت داوری

پین‌المللی» که اعضاء وریسش را جشنواره انتخاب خواهد‌کرد» مورد هرمقامی که در تولید با توزیع هرفیلم کوتاه یا بلند قسمت

مسابقه ذینفع باشد» نمیتواند درهینّت داوری عضویت داشته باشد.

: درمدت جشنواره اعضاء هیأت داوری نباید نظر خودرا درباره

هیچکدام از فیلمهای قسمت مسابقه دراختیار مطبوعات قرار دهند.

دییر کل جشنواره میتواند بدون حق رآی در مباحثات هینت

اداوری شر کت کند.

۳

| ماده ۸

۱ هیبنت داوری بین‌المللی باید جوایز زیر را با ذکر دلیل

اهداء نماید :

الف : فیلمهای بلند

۱ جایزه بزرگک مجسمه زرین بز بالدار برای بهترین فیلم . ۲ جایزه مخصوص هینّت داوری» لوح زرین بر بالدار » ۰ برای کیفیات استثنائی بك فیلم که ماهیتش را هیئت داوری تعیین , خواهد کرد. ۳ - لوح زرین بز بالدار برای بهترین کار گردانی.

۱ لوح زرین بز بالدار برای بهترین ایفای نقش توسط

| بث هنرپيشه زن.

ه - لوح زرین بز بالدار برای بهترین ایفای نقش توسط

بات هنر پیشه مر د. ,

ب : فیلمهای کو تاه

۱ جایزه بزرگک مجسمه زرین بر بالدار برای بهترین فیلم . ۲ ب جایزه مخصوص هیئت داوری » لوح بز پالدار » برای کیفیات استثنائی يك‌فیلم که ماهیتش را هت داوری تعیین خواهد کرد. ۱ ۳ - دو دیپلم افتخار با امتیاز مخصوص. هیچ جایزه‌ای نمیتواند بطور هم‌ارزش بین دو پا چند فیلم نقسیم شود.

ماده ۵

به‌تمام فیلمهائی که درمسابقه» قسمت‌خارج ازمسابقه پا برنامه‌های مرور آثار عرضه ميشوند « گواهی‌نامه شرکت: در چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران» اهداء خواهد شد.

به هرفیلم شر کت کننده درقسمت «جشنواره جشنواره‌ها» يث گواهینامه ارزش اهداء خواهد شد.

ماده

دییر کل جشنواره این مقررات را از طریق مجاری سیاسی؛ مجامع ملی و شررکتهای تولید فیلم باطلاع افراد ذینفع در کشورهای مختلف خواهد رساند.

٩۱ ماده‎

قصد ش ررکت. درجشنواره میتواند ازطریق مجاری سیاسی عادی؛ مجامع ذیصالاحیت ملی» سازمانهای ملی پا خصوصی اند کنند: کان منفر د اطالاع داده شود.

ماده ۱۳

هر کشور میتواند هرنعداد فیلم که عایل باشد و این تفر کت درقسمتهای مختلف جشنواره ارسال دارد.

فیلمها میتواند سیاه وسفید پا رنگی» ۷۰ پا ۳ میلیمتری » ودارای هرمدت طول نمایش باشد (درمورد قیلمهای‌کوتاه مدت» نمایش نباید از ۰+ دقیقه تجاو ز کند اما نسخ فیلمها در اندازه ۱٩‏ میلیمتری

نیز میتواند ارائه شود) . ماده ۱

لیات فیایا شام فر بر داسیعاعر مکفاف تفر ارد قبا شاک توت زارف :

الف - برگهای تقاضای شرکت درجشنواره را تکمیل کرد وحدا کثر تا روز ۸ مهرماه ۱۳۵۶ به‌جشنواره باز گت دهند.

این‌بر گها ازط رفدییر خا ن‌جشنواره در انار فر کنو اسبت کنقد وا گذارده خواهد شد.

ب بت سخ فیلمهارا همر اه با کلیه مدار لگ ومواد لازم (متن کتبو

گفتگوها با گفتار » خلاصه داستان » آفیش » بروشور» عکس وغیره) به‌نحوی به‌تهران ارسال دارند که حدا کثر تا روز ۲۳ مهرماه ۱۳۵2 بر انعفرارر متفضو ازج باه

همه مکاتبات» نسخه‌های فیلم وغیره باید به‌نشانی زیر فرستاده وی 2

0

چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهرآن»

ساختمان شماره ۳ وزارت فرهنگ‌وهنر

شماره ۳۰ » خیابان تخت جمشید » تهران

تلفن 4۳۳۲۷ - ٩5۸۸۵۸‏ - نشانی تلگرافی : اینترفیامفست

تلسن : ۲۱۲۳۶۲ ماده ۱۶

مخارج حمل‌ونقل وبیمه فیلمها از کشور شرکت‌کننده تا تهران وبالعکس بعهده تهیه کنندگان خواهد بود.

جشنواره سئولیت مادی شخ فیلم را در مدتی‌ که در اختیار ساژمان جشنواره هستند تقبل میکند اما مسئول خسارت تاشی از استهلاك عادی نسخ فیلم نخواهد بود.

سیخ قلمیا ی هه ووز از پاپان جشنواره در کف داده خوراهد شد.

ماده ۱۵

هر کشور شر کت کننده دارای 9 نما ینده رسمی دز جشنو اره با جشنواره درتماس باشد.

۱٩ ماده‎

درباره هرنکته‌ای که در مقررات حاضر نیامده است» 8 درباره هرایهامی که ناشی از ماده پا موادی از مقرررات حاضر باشد» قصمیم نهاثی ازطرف دبیر کل جشنواره اتخاذ خواهد شد. دراخن این تصتمیمات مفاد مقررات عمومی قد: راسیون بین| لمللی مجامع یه گنت کاخ فیلم برای رویدادهای پین‌المللی سینمائی مورد توجه قرار خواهدگرفت .

ماده ۱۷

تفاضای قزر گنه درجشنواره‌بمتژ لقبول کامل‌مقررات حاضر است

اده ۱

هدف بازار فیلم کمك 4 مبادلات و معامالات سینمانی در بات باده ۲

بازار فیلم در چهارچوب چهارمین جشنواره جهانی تهران ز ٩‏ تا ۱۰ آذرماه ۱۳۵۶ درتهران بر گزار میگردد. ده ۲ بر بازار فیلم تهران شرکت نمایند باید حداکثر سی‌روز قبلاز آغاز واه بوسیله نامه تصمیم خودرا دار به‌شرکت. دربازار فیلم اطلاع اده وهمچنین بر گهای تقاضای شرکت فیلمها را تکمیل وارسال دارند.

ده ۶

ای ش رکت کننده در بازار فیلم بدون پرداخت حقوق و عوارض زگمرك بطور موقت ترخیص شده وبفاصلهٌ دوهفته پس‌ازخانمه جشنواره های ارسال‌کننده باز کشت فاده خواهد شد.

ده ۵

مخارج حمل‌ونقل وبیمه فیلما از کشور مبداٌ به‌اپران وبالعکس عهدءٌ شر کت کننده است ولی مخارج نگاهداری وحمل‌ونقل در داخل پران وهمچنین بیمه فیلمها را برای مدتی که در تهران است جشنواره خواهد پرداخت. فیلمها باید بهآدرس زیر ارسال‌گردد : دفتر بازار فیلم » جشنواره جهانی فیلم تهران» شماره ۳۰ ۰ خیابان تخت‌جمشید » تهران » درصورت گم‌شدن پا خراب‌شدن نسخ فیلمها» بازار فقط مستّول داخت بهای کر شده درب رگ مشخصات فنی خواهد بو ۵د. باده "

تابلوها و پانل‌هائی‌که در محل جشنواره و سالنهای مربوط ب میشوند» بترتیب تقاضاهای واصله و به‌نسبت اهمیت وتعداد فیلمهای يك از شر کت کنندگان بطور رایگان دراختیار مسسات شر کت کننده ذاشته میشوند ولی هزینه ترئینات و نقاشی و نوشتن مطالب بعهده

شر کت.کننده میباشد ‏ تزئین وتکمیل این تابلوها بایستی حدا کثر يك روز قبل‌از گشایش جشنواره خانمه یاید.

ماده ۱۷

هريكك ازش کت کنندگان میتوانند هرتعداد فیلمی که مایل‌باشند ارسال و در بازار فیلم عرضه نمایند - ولی بازار فیلم همواره این حق را برای خود محفوظ میدارد که از نمایش فیلمهائی که سنن ملی هربك از شر کت کنند گان دیگر را مورد احانت قرار دهد جلو گیری نماید. ماده ۸

بازار فیلم کلیه سناریوها » دفترچه‌ها و مدارك فیلمها را که شر کت کننده دراختیار میگذارد بطور رایگان نگاهداری نموده در مدت جشنواره توزیع و طبق نظر شرکت,کننده در اختیار سایر افراد ذینفع خواهد گذاشت. همچنین درج مشخصات فیلمهای شر کت کننده » محل وساعت نمایش درنشربه جشنواره بطور رایگان انجام میگیرد.

٩ ماده‎

فیلمهای ش رکت.کننده در بازار فیلم (اعم از بلند پا کوتاه) در یکی از سالنهای خصوصی باعمومی برای یکبار بطور رایگان نمایش داده خواهد شد ‏ روز وساعت نمایش اصولا برمبنای ورود فیلمها نجیین میگردد و درصورت امکان نظر شر کت کننده دراین مورد رعایت خواهد شد - هرگونه نمایش درسآنسهای اضافی با توافق قبلی دبی کل جشنواره صورت خواهد گرفت. ماده ۱۰

فیلمهائی که تقاضای شرکت. آنها در بازار فیلم شود چنانچه ده زوز قبل‌از آغاز جشنواره بتهران نرسد و يا درموارد بسیار ضروری (فرس‌ماژور) ۷لاقل سه روز قبل از این تاریخ نرسیده باشد دریازار فیلم نمایش داده نخواهد شد. ماده ۱۱

کلیه تلگرافها و مکالمات تلفنی از بازار فیلم به‌خارج کشور به‌هزینه شررکتکننده و بهای‌آن مطابق با تعرفه وزارت پست‌ونلگراف ماده ۱۳

شرکت در بازار فیلم بمنزله قبول کامل مقررات بالاست.

ماده ۱

چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران » که توسط فدراسیون بین‌المللی مجامع تهیه کنندگان فیلم بعنوان يك رویداد مسابقهثی برای فیلمهای‌بلند و کوتاه برسمیت شناخته‌شده‌است» بابتکاروزارت‌فرهنگ‌وهش از ه تا ۱۶ آذرماه ۱۳۵۶ بر گزار خواهد شد.

ماده ۲

هدف جشنواره عرضه کردن و شناساندن فیلمهای با ارزش از شرق وغرب» ترغیب انساندوستی در هثر سینماء کمك به‌تفاهم بهتر بین ملتها ء فراهم آوردن زمینه‌ئی برای تبادل عقاید وآراء سازنده درباره جنبه‌ها ومسائل مختلف فیلمسازی معاصر» وتسهیل مبادله فیلم در يكث

سطح بین‌المللی است. ماده ۲

برنامه رسمی جشنواره شامل قسمتهای زیر خواهد بود : الف : مسانقه

حدا کثر بیست فیلم بلند وییست فیلم کوتاه برای مسابقه پذیرفته خواهد شد. فیلمهای داخل مسابقه نباید قبل از مهرماه ۱۳۵۳ تکمیل قنه ناش ای شلمها خاید درخست سارقه جای جهعوازدهای نم البللی دیگر که مورد تأّیید «فیاپ» است شر کت کرده وئیز نباید قبل‌ازجشنواره درایران بنمایش درآمنه باشد.

ب : جشنو اره جشنو اره‌ها فیلمهای این‌قسمت توسط جشنواره‌تهران ازمیان آثار با ارزشی که در سایر جشنواره‌های بین‌المللی نمایش داده شده‌اند » انتخاب

2 1

خو اهد شد. پ + تمایشی خارج از عسمابقه جشنواره همکن اسبته به نمایش فیلمهای خارج از مسایقه ت- پا این‌نظر که به‌ارزشهای اطلاعاتی یا استنادی آنها توجه دهد و پاحضور سازند گان با هنرمندان آنها را محترم دارد ب میادر تکند. ث : بازار فیلم این برنامه‌ها بمنظور ستايش از کوششهای يك هنرمند» يك گروه ۹

بت

یا باك سازمان برای توسعه امکانات زبان‌فیلم يا تا کید براهمیت یکدور مکتب » سباث و با يك شیوه خاص فیلم‌سازی در تاریخ سینما ترنیس می‌یابد. برنامه‌های چشم‌انداز ممکن است بمنظور توجه دادن به صنعت | سینمای يك کشور يا يك منطقه نیز بر گزار گرده .

7 ت : مرورها وچشم‌اندازها این قسمت بمنظور تسهیل مبادله وتوزیع فیلم درمناطق مختلف ‏

جهان سازمان یافته‌است. بازار فیلم که دارای مقررات جدا گانه‌ای است ( میتو اند مورد استفاده کلیه کهبه کنند گان» سا کی کار وواره کنندگان ۱ قیلع گراز طبر د,

ماده ۶

کرد» فهرست فیلمهای قسمت مسابقه را تنظیم خواهد کرد.

شورای انتخاب از هر کشور میتواند حدا کثر سه‌فیلم بلند و سا فیلم کوتاه ب رگ یند. ۱

درصورتیکه فیلمهای پیشنهادی کشوری که دارای تولید سینمائی مهمی است جهت نمایش درمسابقه پذیرفته نشود» این کشور حق دارد که در طی مهلت مقرره ازطرف جشنواره آثارجدیدی پيشنهاد کند.

شورای انتخاب به فیلمهائی که عرضه آنها احتمالا احساسات | ملی کشور شر کت کننده دیگری را جربحه‌دار خواهد کرد اجازه نماش ۱ نخو اهد داد.

يك شورای انتخاب» که اعضایش را جشنواره انتخاب توا ۱

۱

ماده ۵ انخاف تصمیم درمو رد ث تیب نمایش فیلمها در برنامه‌های مخناه جشنواره وهمچنین درمورد ساعات نمایش با دبیر کل جشنواره است. بعد از تنظیم برنامه جشنواره هیچ فیلمی را نمیتوان از برنا: خارج 3

ماده "٩‏ همه فیلمها بربان اصلی نمایش‌داده خواهد شد. نسخ فیلمها باید غراف زو قاس فان کی ۷ بطایمی بافده

جشنواره ممکن .است خلاصه داستان فیلمها را بزبان فارسی تهیه و توزیع کند.

ماده ۷

ب تما ناد و کار داخل مرانقه تس یاه هت داور ح دنا لمللی» که اعضاه وزسش را -< جشنواره انتخاب خواهدکرد» مو رد

قشاوت قرار میگیرد. هرمقامی که در تولید با توزبع هرفیلم کوتاه پا بلند قسمت

3 درمدت جشنواره اعضاء هیأت داوری نباید نظر خودرا درباره [هیچکدام از فیلمهای قسمت مسابقه دراختیار مطبوعات قرار دهند ن‌ دییر کل جشنواره میتواند بدون حق رآی در مباحثات هیئّت

وا فزی شر کیت کید:

ناه ۸

هیمّت داوری بین‌المللی باید جوايز زير را با ذکر دلیل اهداء نما ید 2

اب

1 ۳ ۳ ۳ - لوح زرین بز بالدار برای بهترین کار گردانی - لوح زرین بر بالدار برای بهترین ایفای نقش توسط بلث هنرپیشه زن.

الف : فیلمهای بلند جایزه پز رک مچسمه زرین ز بالدار برای : مب بهترین فیلم . ۱ ه -. لوح رین بر بالدار برای بهترین ایفای نقش توسط

۳ مد واه هیئت ۰ لوح بر 0 3 رای ۳ بت دو ۳ افهتار با امتیاز ۰ مخصو ص.-. هیچ جایزه‌ای نمیتواند بطور هم‌ارزش بین دو با چند فیلم

بات هنر پیشه مر د. 1 آب : فیلمها ی کوتاه ۱ جایزه بزرگگ مجسمه زرین بر بالدار برای بهترین فیلم

ماده ۵

به‌تمام فیلمهائ ی که درمسابقه» قسمت‌خارج ازمسابقه با برنامه‌های مرور آثار عرضه میشوند «گواهی‌نامه شرکت در چهارمین جشنواره جهانی فیلم نهران» اهداء خواهد شد.

به هرفیلم شر کت کننده درقسمت «جشنواره جشنواره‌ها» يكث گواهینامه ارزش اهداء خواهد شد.

ماده

دیبر کل جشنواره این مقررات را از طریق مجاری سیاسی» مجامع ملی و شر کتهای تولید فیلم باطلاع افراه ذینفع در کشورهای مختلف خواهد رساند.

ماده ۱۱

قصد شر کت درجشنواره میتواند ازطریق ۷ مجامع ذیصلاحیت ملی» سازمانهای ملی با خصوصی وتهیه کنندگان منفرد اطالاع داده شود. 1

ماده ۱۲

جر کون میتواند هر نعداد فیلم 4 مایل باشد برای شر کت درقسمتهای مختلف جشنواره ارسال دارد.

فیلمها میتواند سیاه وسفید پا رنگی» ۷۰ پا ۳۵ میلیمتری » ودارای هرمدت طول نمایش باشد (درمورد فیلمهای کوتاه مدت» نمایش نباید از ۰+ دقیقه نجاوز کند اما نسخ فیلمها در اندازه ۱٩‏ میلیمتری نیز میتواند ارائه شود) .

ماده ۱۳

دولتهاء مجامع ملی» سازمانهای تخصصی وتهیه کننددگان منفرد که مایلند فیلمهاپشان دربرنامه‌های مختلف‌جشنواره نمایش‌داده‌شود باید :

الب بت بر کهاین خقاضای ظر .کت مرجشواره را کل .کر دم وحدا کثر تا روز ۸ مهرماه ۱۳۵ به‌جشنواره باز گشت دهند.

این‌بر گهااز طرفدبیر خانه‌جشنواره دراختیاردرخواست کنند گان آگفازهه خواهد شد.

ب - سخ فیلمهارا همراه با کلیه مدارك ومواد لازم (مت نکتبی

گفتگوها با گفتار . خلاصه داستان » آفیش » بروشور» عکس وغیره) به‌نحوی به‌نهران ارسال دارند که حدا کثر تا روز ۲۳ مهرماه ۱۳۵ دز کیان -جفقه ارم باگاه

همه مکاتبات» نسخه‌های فیلم وغیره باید به‌نشانی زپر فرستاده شود 7

دبیر. کل»

چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران»

ساختمان شماره ۳ وزارت فرهنگ‌وهنر

شماره ۳۰ » خیابان تخت جمشید » تهران

تلفن 6۳۳۲۷ - ۱۱۸۸۵۸ - نشانی تلگرافی : اپنترفیلمفست

قلتی ۷۱۱۷۱ ماده ۱۶

مخارج حمل‌ونقل وبیمه فیلمها از کشور شرکت‌کننده تا تهران وبالعکس بعهده تهیه کنندگان خواهد بود.

جشنواره مسئولیت مادی نسخ فیلم را در مدتی که در اختیار ساژمان جفنو اوه هستند تقیل میکند اما مسئول سارت تاشی از استهلااه عادی نسخ فیلم نخواهد بود.

نسخ فیلمها طی ده روز پس‌از پایان جشنواره برگشت داده خواهد شد.

ماده ۱۵

هر کشور شر کت کننده دارای 9 نماینده رسمی در جشنو اره خواهدبو که میتواند برای حل مسائل احتمالی ناشی از شر کت کشورش 5 حشنو اره درتماس باشد.

۱٩ ماده‎

درباره هرنکنه‌ای که در مقررات حاضر نیامده است» یا در باره هرایهامی که ناشی از ماده با موادی از مقررات حاضر باشد» تصمیم نهائی ازطرف دبیر کل جشنواره اتخاذ خواهد شد. دراخذ این تصمیمات مفاد

ماده ۱۷

تقاضای شر کت درجشنواره‌بمتز لقبول کامل‌مقررات عا کی تاه

3 ۱ ۱ هدف بازار فیلم کمت به مبادلات و معاملات سینمائی در يكث لح پین‌المللی ان

باده ۲

بازار فیلم در چهارچوب چهارمین جشنواره جهانی تهعران ٩‏ 8 ۱۷ آذرماه ۱۳۵۶ درتهرآن بر گزار میگردد. ده ۳

تهیه کنند گان» پخش کنند گان وصاد رکنند گان فیلم که مایل‌باشند بر بازار فیلم تهران شرکت نمایند باید حدا کثر سی‌روز قبل‌از آغاز

پشنواره بوسیله نامه تصمیم خودرا داثر به‌شرکت دربازار فیلم اطلاع باده وهمچنین برگهای نقاضای شر کت فیلمها را تکمیل وارسال دارند.

ماده 4 ۱ و 1 فیلمهای شر کت کننده در بازار فیلم بدون پرداخت حقوق و عوارض از گمرك بطور موقت ترخیص شده وبفاصلهٌ دوهفته پس‌ازخانمه جشنواره و امن ارسال گس راز گنت تاک آهد قده

ماده ۵

مخارج حمل‌ونقل وبیمه فیلمها از کشور مبداً به‌ایران وبالعکس

مد شر کت.کننده است ولی مخارج نگاهداری وحمل‌ونقل در داخل پران وهمچنین بیمه فیلمها را برای مددنی که در تهران است جشنواره و هد پرداخت.

فیلمها باید بهآدرس زیر ارسال گردد :

دفتر بازار فیلم ء

جشنواره جهانی فیلم تهران»

شماره ۳۰ » خیابان تخت‌جمشید » تهران »

درصورت گم‌شدن با خراب‌شن نسخ فیلمها» بازار فقط مسئول داخبت بهای 3 کر شده دزیر کی مشخصات نی خواهد بوند

اده "

تابلوها و پانل‌هائی‌که در محل جشنواره و سالنهای مربوط ب میشوند» بترتیب تقاضاهای واصله و به‌نسبت اهمیت ونعداد فیلمهای لاف از بر کت کید کان بطور رایکان در اعقاو حزسات شر کت کنرنه ر| گذاشته میشوند ولی هزینه ترئینات و نقاشی و نوشتن مطالب بعهده

شر کته کننده میباشد ‏ تزرئین وتکمیل اين تابلوها پایستی حدااکثر يك روز قبل‌از گشایش جشنواره خانمه یاید. ماده ۱۷

هرباك ازشر کت کنند گان میتوانند هرتعداد فیلمی که مایل‌باشند ارسال و در بازار فیلم عرضه نمایند - ولی بازار فیلم همواره این حق را برای خود محفوظ میدارد که از نمایش فیلمهائی که سنن ملی هريك از شر کت کنندگان دیگر را مورد اهانت قرار دهد جلو گیری نماید. ماده ۸

بازار فیلم کلیه سناریوها » دفترچه‌ها و مدارك فیلمها را که شر کت کننده دراختبار میگن‌اره بطور رایگان نگاهداری تموده در مدت جشنواره توزیع و طبق نظر شر کت کننده در اختیار ساپر افراد ذبنفع خواهد گن‌اشت. همچنین درج مشخصات فیلمهای قر که کنننه ۰ محل وساعت تمایش درنشریه جشنواره بطور رایگان انجام میگیرد. ماده ۵

فیلمهای شرکتکننده در بازار فیلم (اعم از بلند یا کوتاء) در یکی از سالنهای خصوصی پاعمومی برای یکبار بطور رایگان نمایش داده خواهد شد - روز وساعت نمایش اصو لا پرمینای ورود فیلمها تیان خب گرد و درصورت امکان نظر شر کت کننده دراین مورد رعایت خواهد شد - هررگونه نمایش درساآنسهای اضافی با توافق قبلی دییر کل جشنواره صورت خواهدگرفت. ماده

فیلمهائی که تقاضای شرکت. آنها در بازار فیلم شود چنانچه ده روز قبل‌از آغاز جشنواره بتهران نرسد و پا درموارد بسیار ُروری (فرس‌ماژور) لااقل سه روز قبل از ابن تاریخ نرسیده باشد درپازار فیلم نمایش داده نخواهد شد. ماده ۱۱

کلیه تلگرافها و مکالمات تلفنی از بازار فیلم به‌خارج کشور به‌هزینه شرکت‌کننده و بهای‌آن مطابق با تعرفه وزارت پست‌وتلگراف ماده ۱۳

شرکت در بازار فیلم بمتزله قبول کامل مقررات بالاست.

گیتی دار و گر (ایران)

در سال ۱۹۳۹ در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدائی‌اش ز درتهران وتحصیلات متوسطه‌اش را در اروپا به‌پایان رسانید. بعد وار مدرسه هنرهای زیبا در «ثیس» شد.

بعد از اتمام این مدرسه به«برلین» رفت و درمدرسه هنرهاو دراماتيك به‌تحصیل پرداخت.

هخایی شنل گر وله «شیلر ناتر» و «شلوسپارك تاثر» دربرلین بعنوا بازیگر ابت کارکرد و در نماپشنامه‌های متعددی از جمله سروصدا زیاه برای يك‌املت (شکسپیر) - آپولون بلاك (ژبرودو) - فوهرما هسشل (هوپتمان) و ژیژی (کولت) ظاهرشد. درطول این مدت نب برای نلویزیون آلمان نقش اول چند نمایشنامه را از جمله اورد؛ (آنوی) و يك‌لیوان آب (اسکریب) عهده‌دا رگردید.

بعد از ازدواج منطی ازسنحته دور میمافت» نس آزان کای؟ در نمایشنامه‌های تلویزیون آلمان و ایتالیا ظاهر میگردد. وی ضما درچند فیلم آ لمانی وسوئیسی نفشهائی عهده‌دار بوده است.

پورت دوثر . (فنلاند)

پورن پوهان دونر در دوم فوربه ۳۳ در هلسینکی پا بتتد فنالاند به‌دنبا ]تاه و درسال ۸ در رشته علوم انساأنی از دا نش هلسینکی فار غ‌التحصیل شد. از هیجده سالگی به‌طور آزاد برای چ؛ مجله وروزنامه فنلاندی‌وسوئدی مینوشت وازسال۱۹۱ت۱۹۰۳ اختصا به‌عنوان منتقد فیلم يك روزنامه در استکهلم فعالیت داشت. در ٩۰۰‏ دونر » کمپانی بورن دونر خرففا کشف را اس کرد+ از ۱55۸

۵5 عضو هنت مدیره شرکت نساجی مام ریکو و از ۱۹۵۹ تا ۱۹۷ عضو هینّت مدبره چند شر کت حتلداری بود. از ۱۹۷۲ دونر در موس فیلم سوئد ابتدا به‌عنوان کار گردان وسپس‌درمقام تهیه کننده کارمیکرده است. در ۱۹۵۷ «دونر » آ ریق فیلم فنلاند را تا ار وازسال ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۸ رئیس انجمن هنرمندان ونوپسندگان بود.

دونر تا کنون ۱۸ کتاب به‌زبان سوئدی نوشته که بسیاری ازآنها به زبان‌فنلاندی‌وبرخی به زبان‌های انگلیسی» دانمار کی» ایتالیائی‌وفرانسه کر تج شده است.

دونر بازده فیلم بلند ساخته‌است ازجمله ۱۹۳ سوئد» یکشنبه‌ای در سپتامبر» ۱۹۹ سوئد «عشق ورزیدن»» ۱۹۵ سوئد «حادثه ازاینسا آغاز خیگردده ۰ ۷ سوئد «درخت روی بام» ۰ ۱۹۹۷ فنلاند «سیاه روی سفید»» ۱۹۲۹ فنلاند» «شصت‌ونه»۰ ۱۹۹۵ فنلاند «تصاویرزن‌ها». ۷۰ فنلاند «۱ن۰»۱ ۱۹۱/۱ فنلاند؛ «مناظری از فنلاند»۰ ۱۹۷۳ «مهر بانی»؛ ۵ فنلاند «سه مجلس با اینگماربر گمان» . «پورن دانر» تا کنون‌چند جایزه برای‌کارهای ادبی وسینمائی‌اش ربوده است. "

ایشتوان ژابو (مجارستان)

ایشتوان ژابو درسال۱۹۳۸ متولد شده‌است. دردبیرستان«ژابو» به عنوان بل خبرنگاررادیو شهرت فاشت ‏ تس از اتمام دییرستان«ژأبو » درا کادمی هنرهای سینماتو گرافيكك نام نوشت . فیلمی‌که او به عنوان پایان‌نامه ارائه داد « کسر نت6 (۱۹۱) و دوفیلم کو تاه «واریاسیون روی يك تم» (۱۹۲۱) و «شما» (۱۹۰۲) که او آنها را دراستودبوی فیلم «شما» جایزه بزرگگ فستپوال «تور» ويك جایزه درفستیوالکان ربود . فیلم بلند او با عنوان «عصر خیالیردازی» که در ۱۹۲۲ تمام شد» موفق به ربودن يك جایزه درفستیوال لو کارنو گردید. «ژابو» فیلمنامه فیلم پدر » راکه يك حایزه درفشستیو ال قسکو برد » خودش و شته است: پك فیلم کوتاه دیگر او با عنوان «روبائی درباره يك خانه» که در ۱۵۷۱ فیلمبرداری فلع بات جایزه درفستیو ال «اوبرهاوزن» رود وفیلم بلند بعدی او که براساس ایده همین فیلم کوتاه ماه شلد : بر نده جایزه بلابالاژ گردید.

کلودیا کاردیناله (ایتالیا)

کلودیا کاردیناله از يك پدر ومادر ابتالیائی در تونس به‌دنیا آمد ودر ۱۷سالگی به‌عنوان زیباترین دختر ایتالیائی مقیم تونس انتخاب شد و به‌عنوان جایزه این پیروزی درفستیوال ونیز شرکت کرد و قدم به‌خالك ابتالیا گذارد. درفستیوال «ونیز» پیشنهادات زیادی به« کلودیا» برای شرکت درفیلم شد اما او همه آنها را زد کرت و به‌گوشی بر تفت آما دزگوشی هم خهیه کنند کان دست‌برداو نبودنده و« کلودیاه عا عش‌ماه همه پیشنهاداتی را که به‌ستش میرسید رد میکرد تا آنکه «ویدس» يك قرارداه هفت ساله به‌او پیشنهاد کرد. « کلودیا» اولین نقش خودرا

درفیلم «معامله بزرگی درخیابان مادونا» ایفا کرد که برای ابنکار و چهار روز جلوی دوریین بود» اما این فیلم با استفاده فراوانی رو گردید. فیلم «دختری‌باچمدان» درسال۱۹۰ « کلودیا» را به‌تماشا؟ جهانی شناساند. این‌فيلم برای او جایزه «دپوید دی‌دوناتلا» را به ارم داشت .

« کلودیا» برای اولین‌بار در فیلم «پلنگ صورتی» به زر انگلیسی ایفای نقش کرد و در دومین فیلم آمریکائی‌اش «دنیای سه همبازی «جان وین» بود. مهمترین فیلم‌های «کلودیا» این‌ها هستن «رو کوو برادران» آنتونیوی زیباء هشت‌ونیم» بی‌تفاوت‌ها» حرفه‌ای؛ پوز پلنگک» .

س رگن ی گر اسیموف (اتحاد جماهیرشوروی)

«سر کی گراسیموف» دوسال ۱۵۹۰۷ متولد شد. است". ۳ بعنوان بازیگر وارد حرفه نمایش شد . ازسال ۱۹۳۰ کار گردانی فیلم شروع کرد . معروفترین فیلم وی قبل‌ازشروع جنگ جهانی دوم «معا نام دارد . بعدازجنگ با «نگهبان جوان» موفقبت فراوانی بدست آ و از رمان بزرگی «شولوخوف» بنام «"دن آرام» سه فیلم طوبل ساخ شهرتی جهانی یافتند . «انسانها وحیوانها» آخرین اثرمهم وی بح. می | بدا .

عمده فیلمهای« گر اسیموف» اینهاست: آورادوست‌دارم (۱۹۳ هفت شجاع (۱۹۳۰) ۰ کومسومولسك (۱۹۳۷) » معلم (۱۹۳۹ کارناوال (۱۹6۱) » زمین بز رگ )۱۹66(‏ نگهبان جوان (۱۹6۸ پزشك دهکده (۰)۱۹۵۲ دن‌آرام (۱۹6۸)) انسانهاوحیوانها ۱۹۲۲(‏

محمد لخد حمینه (الجزابر)

محمد لخدرحمینه درسال ۱۹۳ درالجزایر متولد شده وی یکی ازبنیان گذاران سینمای الجزایر بعدازجنگ است . ازسال۱۳ مدیریت دفتر امور سینمائی «الجزایر» را بعهده داشته آست . او ۶۲ «جمال شاندرلی» تعدادی فیلم مستند ساخته است . فیلم‌های‌طو بل «محمد لخد ر حمینه» عبارتنداز: پاسمین ٩٩۱(‏ تفنگهای آزادی (۱۹۰۲)- باد دیگران » حسن ترو » خاطرات سال خاکستر (۱۹۷۵) ۰ فیلم اخیرالذکر جایزه نخل طلای فستیوال ۱ گام وا راد , _ فیلم دردست تهیه وی «باد شن» نام دارد .

دلبر.ت مات (ایالات متحده آمریکا)

«دلبرت مان». کار کرعان. آمریکای هرسال. ۱۹۷۰ هر کانز اس متولد شده است . قبل ازفعالیت درسینما » بیش‌ازصد نمایشنامه تلوپزیونی را درتلو ند بون کار کردانی واجوا کرد اولین فیلمش #«مارتی# وا درسال ۵ ساخت که ب طرآن جایزه اسکار دریافت داشت . «مان» دوسال بعد فیلم «پارثی مجردها» را ساخت .

۲ از این پس «دلبرت مان» يث سری آر ناوضر مات ک*ه مهم تردن آنها عبارتند از : «میزهای جدا گانه» (۱۹6۸) ۰ «عشق من بر گرد» (۱۹۲۱) 4 لآ ماس عادو سین 1۵۳۷ ۶ شمه هی (۱۹65) » «تاریکی بالای پله‌ها» (۱۹4۰) .

« مان » پس ازموفقیت فیلم «دیوید کاپرفیلد» (۱۹6) که برای تلویزیون ساخت » فیلم دیگری با اقتباس ازيك اثر ادبی كلاسيك باسم #چیی‌ایر » عرظه کرد : آگرنن فیلم او «ربوده شده» (۱۹۷۱) نام دار وی فرحال ساضر زئیسی صتف کار در دانان ار کاس

عبد‌المجید مجیدی (اپران)

عبدا لمجید مجیدی در دی‌ماه ۱۳۰۸ درتهران متولد شد. پس‌از و قافت‌اه تهران پرداخت و درسال ۱۳۲۸ دراین رشته قارغالتحصیل گردید. در ادامه تحصیلاتش به‌پاریس رفت و موفق به‌اخذ درجه دکترای حقوق از دانشگاه پاریس فائل گردید. طی همین دورد بتکحسیل قاشی ب داعت که ضمواره از رشته‌های هنری مورد علاقه‌او بوده است و درسال ۱۳۲۸ هم نمایشگاهی ازکارهای او درتهران بر گزار شد.

«مجیدی» کارهای دولنی خودرا بعنوان و کیل دعاوی بانك ملی وسسبی تن افتسادی جرماومان بر نامه آغاز کرو مساق فوسال به‌سمت مدیر دفتر بودجه منصوب‌گردید.

درسال+ ۱۳ به دریافت درجه دکترای اقتصاد در رشته پیشرفت اقتصادی از دانشگاه هاروارد توفیق یافت. یکسال بعد » معاون مالی و اقتصادی سازمان برنامه گردید.

درسال۳ع۱۳ کار تنظیم بودجه سالانه کشور را باموفقیت بانجام رسانید . این توفیق‌ها باعث شد که وی درسال ۱۳۵ به‌مقام معاونت

پابان تحصیلات متوسطه به تحصیل حقوق در

نخت‌وزیر منصوب گردد . یکسال بعد وی بعنوان وزیر محصولات کشاورزی وارد هیئت دولت شد وسپس مدت پنج‌سال درسمت وزیر کار وامور اجتماعی انجام وظیفه میکرد.

«مجیدی» درحال‌حاضر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودته کر استه و درعین ال سالهاست که درشورایعالی ف رهنگتوهتر عضویت داشته ورئیس شورای هنرهای نمایشی می‌باشد.

«عبد) لمحید محیدی» درطول مدت خدمات اداری خود هميشه دوستلبار قر هنک وهتر و مشوق هترعندان بوده استهء او ساب دید انتقادی تأییدشده درهنرها وازجمله‌هترشناسان مورد احترام ایران‌است.

هیئت داوری جهانی به ریاست آقای «عبدالمجید مجیدی» قضاوت خواهد کرد.

«رکس‌هاریسون» متولد سال ۱۹۰۸ است. فعالیت‌های ناه او پیش‌از جنگ جهانی دوم با ایفای نقش درچندین نمایشنامه از < «طوفان درفنجان» و «سر گرد باربارا» نوشته «برناردشاو» آغاز 9

با شروع جنگ «ر کس‌هاریسون» با درجه ستوان دومی و نیروی هوائی سلطنتی انگلستان شد و تا پایان جنک به درجه سره ارتقاء بافت. اولین فعالیت سینمائی «رکس هاریسون» پس از ۴ " بازی در فیام «روح شاد» آثر «نوئل کوارد» بود. «ر کس‌هار چه درتئاتر وچه درسینما زندگی حرفه‌ای درخشانی داشته است وتاا کل جوایز متعددی برای ایفای نقش درسینما وتثاتربدست آورده است :

جایزه اسکار برای بازی درفیلم «بانوی زیبای من» و «جا؛ ایونینگ استاندارد» برای ایفای نقش اول نمایشنامه «پلاتونوف» «جخوف) . درسال۱۹۷۳ دانشگاه بوستون يكد کترای افتتخاری به‌عنو ستایش از فعالیت‌های تتانری وسینمائی «ر کس‌هاریسون» به‌وی ۱ کرد. او مهمترین نقش‌های سینمائی‌اش را در فیلم‌های زیر بازی ۱ «روح وخانم موآر» » «روپاهان هارو» » «فرار» » «آنا وشاه سیاا «کلئویاترا» و «بانوی زیبای من». از دیگر فیلم‌های او میتوان از | فیلم‌فا پادکرد : رولز رویس زره - ظرف عسل ۰ ککی در کوش و کش که لتلن:

سال ۱۵۹۷۵ سال موفقیتمیژی برای «ر کس‌هارسون» ۶ چون در نیویوركگ نمایشنامه تازه او «درستایش عش» با موفقیت فراه روبرو شد و نیز کتابی که او تحت عنوان «رکس» نوشته باتوفیق فراو مردم ومنتقدین روبرو گردید. این کتاب شرخ صادقانه‌ای درباره زنده و فعالیت‌های هنری خودش است. «ر کس‌هازسون» اخیرا ۶ پرنامه مخصوص تلویزیونی برای تلویزیون «بی. بی. سی» در فر توب ظاهر گردیده ات

۰ ۰ ۳۲ 8 ۳۹ ۴ و و بل و ۳*5 3 ۶

۰ 4 ۰" سح ۶ و ۵ ۳ ۴

0 , ۶ 9 ك 4 ف .

ند فیلتماه

یبا تست

سر جر

انس رح

0

بت 7 نبا لا - 3 ثلا ی > ه 2 3 3 > 5 4 ۰ ۳ تس 7 ت

ثالاو رود کی (مسابقه)

در پیشگاه مباركگ علباحضرت فرح پهلوی شهبانوی ابر ان مراسم گشایش ونمایش فیلم ولگرد آقا کار گردان : ریچارد پاترسون (هلند) چهارشنبه پنحم اذر ساعت مس تالار ارو کی

ساعت ۱۰ ساعت ۱۵

پنجشنبه ششم آذر میدان برد تفنگ موسیقی برای چشم (ایران) (لهستان) شامیو نهچندان بدجنس کار گزعان + هال‌اشبی کار گردان : کلود‌گورتا (سوئیس) (خارج ازسابقه - آمریکا)

جمعه هفتم اذر ساندویچ (مصر) تاریخچه جهان (برزیل) آخرین ماجرا طالع الیزا کارگردان : یان‌هالدوف (سوئد) کار گردان : گوردون شپرد (کانادا)

شنبه هشتم آدر بك دم به گذشته (ابران) گل‌سرخ معدنچی (چکسلواکی) قانون و بی‌نظمی مرد ی که میخو است سلطان باشد کار کردان : ابوان یاس (رآهر یکا) ۱ کار گردان : جان هوستون (انگلستان)

یکشنبه نهم آذر فونیکس گازت (هلند) ایکاروس (استرالیا) هس کندو کار گردان : ایوو وژاك (سوئد) کار گردان : فریدون گله (ایران) دوشنبه دهم آذر آفرینش جهان (لهستان) دوستی سگ وگرگ (فنلانه) دروغهائ ی که پدرم بم نگفت ماجر ای فطار سریع‌السیر کار گردان : یان‌کادار ( کانادا) کار کردان : جونیاساتو (ژاین)

ستاغنبه بادض آاو عرسا زامریکا) گردش درجنگل (کانادا) دوستان من . . مکتب عشق کار گردان : مازیومونیچلی (ابتالیا) ۱ کار گردان : ادواردو اسکورل (برزیل)

چهارشنبه دوازدهم آذر ماهیخوار و درنا (شوروی) نقطه داغ (آمریکا) فضیلت وجادو حزرل او کرغان : سرجو ناسکا (اتالیا) کار گر رشان ز سید کیمياتي. ز(ابران)

پنجشنبه سیزدهم آذر + افانه چیتور (هندوستان) حربا (یوگسلاوی) انتظارهای طولانی مسیح کار گردان : ایمرد چیه تجیوشی (مجازستان) کار کردان : زویرته زوسلیشی " (خارج ازسابقه - ایتالیا)

جمعه چهاردهم آذر هنر ابالات متحده : گامهائی بسوی خورشید (مصر) هدیه‌ای به‌خودمان (آمریکا) تولدی دیگر برای پیترپر اود هو کار گردان : جی - لی تاسون (آمریکا) کارگردان : والترهوگو کوری (برزیل)

شنبه پانزدهم آذر ماشین دودی رد میشود (استرالیا) موش صحرا (بو گسلاوی) نخستین گام لستتو مانبا کار گردان : نایا مشتاره (شوروی) کار تردان 2 کن‌راسل (انگلستان)

درپیشگاه مبارك علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ابر ان بکشنته شانزدهم آذر - ساعت ۱۹ : مراسم اهدای جوائر ونمایش فیلم پرستار بچه

کار گردان : رنه کلمان (فرانسه)

داستان تشکیل يك تیم فوتبال درسال ۱۹۰۰ درایالت گرجستان کار گردان : نانا مشلیدز شوروی است . چند تن ازاهالی شهر با سنین مختلف شیفته بازی فوتبال تهیه کننده : گروزبافیلم شده و با اشتیاق فراوان تشکیل يك تیم فوتبال بنام «نخستین پرستو» فلساهتده .2 لیرد میدهند . آنها درچند بازی محلی پیروز شده و رفته رفته ازاین بابت فیلمبردار : ار کی تشلیدز اصاس غرور میکنند . درنخستین بازی خارجی خود با تیم ترکهای موسیقی‌متن : کاهیدز عنمانی نیز به‌پیر‌وزی دست می‌یابند واين امرآنان را درنظرهمشهرپانشان باتیکران: : فوخو آناشتییر + واسگو بسورت قهرمانان ملی درمیاًورد . در دومین بازی خارجی خود با تیم ادارایا » ایانی نی‌دز و ملوانان بك کشتی انگلیسی که دربازی فوتبال تجربه فراوان‌دارند , بشکل گالچینا دادیانی . فاحثی شکست میخورند. درآخرین صحنه افراد تیم شکست خورده خسته 0 یرتک سا مر ده وگل[ لود درحالیکه میگریند » درساحل ناظر دورشدن‌کشتی انگلیسی هستند. باخواندن يث سرود دسته جمعی سعی دربازیافتن غرورجر بحه‌داز 8 خود می کنند .

آتحاد حماهیر شوروی

ککسس‌های اصلی اسان وف اس لته ب ساره وا کت > هستند وموضوع فیلم دوستی افسانه‌ای این دونابفه بزرگ دنیای موسیقی است . «لیست» برای اولینبار درسال اعش۱ با «ما کترن8 اشنا ند ومتوجه نبوغ‌خارقلعاده وی‌گردید. «واگثر » با كمك« لیست» بهتدریي به شهرت وموفقیت دست بافت ودوستی بین این دومرد بجز برای مدتی کوتاهی - بخاطر آنکه «واگنر» دختر لیست «کوزیما» را ازهسرش بحلا گر یا بایان زند کی هوا کر » اداهه فاشت ر

فیلمنامه «راسل» ازسال۱۸۳۰ آغازمیگردد ودزمیان‌خرابی‌های برلن پس ازجنگ جهانی دوم پایان می‌بابد.

تصاویردرخشان «راسل» به‌صورت باث رشته سکانس‌های‌روبائی پبرهیا بل که برآن‌ها مرسیتی فوفیرمان: اصلی فیلم درخ میا مد . «واگنر» يك هیولای وحشتناك » يك ابرمرد (زیگفرید) که نژاد برتر را به وجود خواهن آوره » خلق میکند . موسیقی «واگنر» به این هیو لا زند گی می‌بخشد , اما این خیو لا مانند مخطلوق ف رآنکشتین آراده‌ای سل از اراده خالق خود پیدا میکند. «لیست» میکوشد با موسیقی‌خود شیطان وا ازروس قرا کر ۲ بیرون‌ کت «با گر 6 ده دوس «ست پراش زنده نگهداشتن هیولا احتیاج دارد و «لیست» درمی‌پابدکه بجای‌کلیسا باید به موسیقی ایمان میداشت وسرانجام قدرت موسیقی ا و که بك موهبت الهی است هپولای «واگنر» را درخرابه‌های برلن نابود میسازد .

کار گردان : کن راسل

تهیه کننده : روی‌برد » دیوید بو تنام

فیلمنامه : کی راسل

فیلمبردار : پیتر سوشیتسکی

موسیقی‌متن : ريك وبکمن

بازیگران : راجر دالتری » ساراکس مان » پل نیکلاس » ۱

۶

۵ میلیمتری - رنگی - ۱۰۵ دقیقا

درساعات دیروقت شب «رد یار کیپلینگت» مخبر محلی روزنامه کار ردان ۳ جان هوستون

«نورترن استار» درلاهور دردفترش نش لته است ومی‌نو سد. زمان حدود تهینه کتنتبه ِ جان فورمن رال ۱۸۸۰ است . فیلمبردار : اسوالد موریس نا گهان در اطاق بازمیشوه ومردی ژنده‌پوش وخسته لنگ‌لنگان فیلمنامه : جان هوستون, گلادیس‌هید

وارد میشود . وقتی « کیپلینگ» به طرف او میرود متوجه میشودکه او موسیقی‌متن : موریبس ژار یکی از دو مرد انگلیسی استکه «کیپلینگ» سه سال پیش ملاقاتشان ‏ . بازیگران : شونکانری » مایک کین »

۱ کرده بود ۰ آندو قصد داشتند به دنبال ماجرا وثروت وقدرت به سر تاسر کرستوفر بلامر » سعید حالك هندوستان سفر کنند . جفری » جك می » محمد ۱ مرد خسته آبی مینوشد» روی صندلی می‌نشیند وداستانش را

شامسی ث آغاز می‌کند . ۵ میلیمتری - رنگی - ۱۳۵ دقیقه

آالتان :

مردی که میخو است سلطان‌باشد

«پیتر پراود» يك‌پروفسور تاربخ درخواب‌های شبانهاش‌خودرا درنقش مر دی به نام «حف» و درصحنه‌های مختلفی اژژ نت کی او می بیند: » ازجمله يك صحنه درکنار يك دریاچه‌که درآن «جف» به دست زنش «مارشا» به قتل میرسد . دوست دختر «پیتر » » «نورا» به او میگوی دکه او درخواب با صدای ناآشنائی حرف میزند . آ زمایش‌های دکتر «سام ‏ گودمن» ثات میکندکه خواب‌های «پیتر» نوعی پدیده روحی هستند و «پیتر» به این نتیجه میرسد که او در گذشته با نام «جف» وجود داشته است . منظره بث اتومبیل بخصوص وب برنامه تلوپزیونی دریکی از تصمیم میگیرد درتعطیلات به دنب‌ال این نشانه‌ها برود وبه این نتیجه میرسد که محل موردنظرش شهر کوچك اسپربنگفیلد درماساچوست است. دراین شهر «پیتر» اطلاع حاصل میکندکه درسال ۱۹6 خبر غرق شدن شخصی به نام «جفر ی کورتیس» توسط همسرش «مارشا» به پلیس اطلاع داده شد . «پیتر» ء «مارشا» ودخترش «آن» را پیدا میکند.

اکنون دیگر روژیاهای او محدود به صحنه قتل در کنار دریاچه شده است . طییتر » عافق لاآن» هنود وطي‌رغم این عوضوع که 61۶ په عبارتی دختر خود اوست ؛ تصمیم میگیرد با او ازدواج کند. «مارشا» در«پیتر» شوهرخشن وخودخواه سابقش را که اونا گزبراز کشتن‌او گردید, بازشناخته است واز ازدواج او با «آن» ناراضی است . «پیتر» برای رهائی یافتن ازرژیای صحنه قتل در کنار درباچه تصمیم میگیرد این‌صحنه رایا «مارشا» و «آن» بازی‌کند. در کنار دریاچه «پیتر» درست به همان تر نیب که «جف» درخواب‌های او وارد می‌شد داخل آب میر ود اما «مارشا» بدون‌توجه به‌توضیحات«پیتر» » دوباره «جف» رابخاطر تحاوز به دختر خودش میکشد.

اپالات متحده آمریکا جح

تولدی دیگربرای پیتر بر اود

کاو کردان. :

فیلمبرداز

موسیقی‌متن :

بازیگران

جی‌لی امسون

: فرانك روزثی رک : ماکس ارلیش : ویکتور . ج . کمیر

جر یگلداسمیت

: مایکل سارازین » جنیة اونیل » ما رگوت کیدر کورنلیا شارپ » پل

۵ میلیمتری - رنگی - ۱۰۵ دفب ۳

0

«سفر به هالیوود» فیلم موزیکال به سبك سالهای سی وچهل - ی خاص خالیوود را دوباره به روی پرده میآورد و با نگاهی 9آمیز وشاه خاطره آن دوران پرازخنده واواز را زنده میکند . [زاجرای درخشان چند هنگی توسط گروه «بلادستون» » ما شاهد تاش رکت «همفری بو گارت» (با بازیگری گای ما رکز)» 8 فیلدز» (با